س تا ظ

 

_ ستودن بيش از استحقاق تملق است و کمتر از آن ، درماندگی و حسد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

_ سخت ترين گناهان ، گناهی است که گناهکار ، آنرا سبک شمارد.

_ سخن در بند توست تا بر زبانش نرانی ، و چون آنرا گفتی تو در بند آنی.

_ سلامت تن در کم بودن حسد است.

_ سينه خردمند ، صندوق راز است.

_ شادی ، نفس آدم را باز ميکند و نشاط و خوبی برجای ميگذارد.

_ شريف ترين بينيازی ، وانهادن آروزوهاست.

_ شکيبا ، پيروزی را از دست ندهد ، گر چه روزگارانی بر او بگذرد.

_ شکيبايي بر چهار شاخه است : آرزومندی ، ترس ، پارسايي و اميد داشتن.

_ شکيبايي بر دو گونه است : شکيبايي بر آنچه خوش نميشماری و شکيبايي در برابر آنچه دوست ميداری.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید