ن تا ی

 

 

_ نابودی دنيا و ازنو برون آوردنش ، از خلق و آفريدن آن ( از ابتدا ) شگفت انگيزتر نيست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

_ ناتوان ترين مردم کسی است که توانايي به دست آوردن دوستان ندارد.

_ نادان آموزنده همانند داناست و دانای بی انصاف همانند نادان.

_ نخستين پاداش بردبار از بردباری آن است که مردم او را در مقابل نادان ياری کنند.

_ نيکوکار از کار نيک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است.

_ و بدانيد که هيچ چيز نيست که دارنده اش از آن سير نشود و از داشتن آن دلگير نگردد ، مگر زندگی.

_ و بپرهيز از رشک نابجا که درستکار را به نادرستی کشاند و پاکدامن را به بدگمانی.

_ هر آنچه بتوان به آن بسنده کرد ، همان بس است.

_ هر آوندی بدانچه در او نهند تنگ شود جز آوند دانش که هر چه در آن نهند ، فراخ تر گردد.

_ هر فريب خورده ای را سرزنش نتوان کرد.

_ هر کس را سرانجامی است ، شيرين يا تلخ.

_ هر که برای خدا خشم کرد ، باطل را هر چند سخت از پا درآورد.

_ هر که بی محابا به مردمان آن گويد که نخواهند درباره اش آن گويند که ندانند.

_ هر که پوشش شرم گزيند ، کسی عيب او را نبيند.

_ هر که خود را بزرگوار ديد شهوتهايش در ديده وی خوار گرديد.

_ هر که را شکيبايي نرهاند ، بی تابی او را به هلاکت رساند.

_ هرگاه خداوند بنده ای را خوار دارد ، او را از علم برکنار دارد.

_ هر نفس آدمی گامی به سوی مرگ است.

_ هر نفس ، بدانچه کرده گرفتار است.

_ همانا محبوب ترين بنده نزد خدا ، بنده ای است که خدا او را در تسلط بر نفس خويش ياری رساند.

_ همنشين بی خرد نباش که او کار خود را برای تو آرايد (جور ديگر نشان ميدهد ) و دوست دارد تو را چون خود ( بی خرد ) نمايد.

_ هنگام فتنه چون شتر دوساله باش ، نه پشتی تا سوارش شوند و نه پستانی تا شيرش دوشند.

_ هيچ بی نيازی ای چون خرد نيست ، و هيچ درويشی چون نادانی نيست و هيچ ميراثی چون فرهيختگی و هيچ پشتيبانی چون مشورت.

_ هيچ کاری که با تقوی همراه باشد ، کوچک نيست.

_ هيچ کس به شوخی نپرداخت مگر آنکه اندکی از خرد خود بپرداخت.

_ ياری خدا آن اندازه رسد که به کارداری.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید