ک تا م

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

_ کار نيک را به جای آريد و چيزی از آن را خرد مشماريد که خرد آن بزرگ مقدار است و اندک آن بسيار.

_ کسی که ارج خود نشناخت ، جان خود را باخت.

 _ کلام حکما چون درست باشد دواست و چون نادرست ، درد.

_گشاده رويي دام دوستی است.

_ گناهی که تو را زشت نمايد نزد خدا بهتر است از کار نيکی که پسندت آيد.

_ گوهر مردان در دگرگونی روزگار پديدار ميشود.

_ لجاجت تدبير را باطل ميکند.

_ مال مايه شهوت هاست.

_ مبادا نکوکار و بدکار در ديده ات برابر آيد.

_ مردم سه دسته اند : دانای خداشناس ، آموزنده کوشا در راه رستگاری و فرومايگانی رونده به چپ و راست که در هم غلتند و پی هر بانگی را گيرند و با هر بادی به سويي روند.

_ مردم فرزندان دنيا هستند و کسی را به اين دليل که مادرش را دوست دارد ، سرزنش نميکند.

_ مسئوليتی که به عهده توست ، طعمه ای برای تو نيست بلکه امانتی است به گردنت.

_ مهدی (عج) طاووس اهل بهشت است.

_ ميان شما و موعظه ، پرده اي است از غفلت.

_ ميانه رو باش و زياده روی نکن و امروز ، فردا را به يادآر.

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید